Tukimuodot

Yritysten rahoittamiseen on käytössä kolme erilaista tukimuotoa; investointituki, perustamistuki ja yritysryhmän kehittämistuki.

 

Yrityksen investointituki

Investointitukea voidaan myöntää yritystoiminnan aloittamisen, laajentamisen ja kehittämisen edellyttämiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investointien tukemisen edellytyksenä on merkittävä muutos (liikevaihdon, jalostusarvon tai tuloksen kasvu) yrityksen toiminnassa.

Tukea voidaan myöntää esim.

 • Rakennuksen, rakenteen tai rakennelman suunnittelemisesta, rakentamisesta, laajentamisesta, korjaamisesta ja hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin
 • Uusien koneiden ja laitteiden hankkimiseen
 • Aineettomien oikeuksien (tietokoneohjelmistojen, patenttien, käyttölupien, tekijänoikeuksien ja tavaramerkkien) hankintaan

Investointitukea ei voida myöntää

 • traktorin hankintaan
 • liikennealalle
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai metsätraktorin hankintaan
 • energiaturpeen tuotantoon
 • korvausinvestointeihin; investoinnin tulee tuottaa käyttöön nykyteknologiaa tai uutta teknologiaa tai toimintaa olennaisesti laajennetaan
 • yritysostoihin

Investointitukea voidaan myöntää 20 %. Tukea ei myönnetä jos hyväksyttävien kustannusten määrä on pienempi kuin 10 000 € (alv 0 %) tai myönnettävä julkinen tuki  (EU + valtion rahoitusosuus) on vähemmän kuin 2 000 €.

 

Yrityksen perustamistuki

Tukea voidaan myöntää maatalousalan ja metsätalouden ulkopuolisen yritystoiminnan aloittamiseen ja aloittamista edistävien kokeilujen toteuttamiseen uudelle yritykselle ja toimivalle yritykselle sen muuttaessa olennaisesti liiketoimintaansa.

 • Aloittava yritys on perustettu 1.1.2014 jälkeen.
 • Toimiva yritys on harjoittanut yritystoimintaa tuen haku hetkellä yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta.

HUOM! Perustamistukea ei voi saada jos hakija on saanut jo myönteisen starttirahapäätöksen vuoden 2012 jälkeen TAI on hakenut nuoren viljelijän aloitustukea. Tukea ei voida myöntää uuden yrityksen perustamiseen liittyviin normaaliksi katsottaviin asiantuntijapalkkioihin ja kustannuksiin esim., perustamisasiakirjojen laatimisen, kaupparekisteriin merkitsemiseen, liiketoimintasuunnitelman laatimiseen jne. Toimiville yrityksille perustamistuen edellytyksenä on uuden, aiemmasta poikkeavan liiketoiminnan käynnistäminen, tukea ei voida myöntää olemassa olevan tuotteen tuotekehittämiseen.

HUOM!! Leader-EMO ei käsittele tällä hetkellä perustamistukea koskevia hakemuksia eikä myönnä perustamistukea. Perustamistuki haetaan suoraan ELY-keskuksesta.

 

Tukea voidaan myöntää seuraaviin uuden yrityksen perustamistoimenpiteisiin:

 • ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 • tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokraus
 • muut uuden yrityksen perustamisvaiheessa tarpeelliset toimenpiteet

Tukea voidaan myöntää seuraaviin toimivan yrityksen uuden liiketoiminnan perustamistoimenpiteisiin:

 • ulkopuolisten palveluiden, asiantuntijoiden ja konsulttien käyttö
 • osallistuminen messuille, näyttelyihin ja muihin vastaaviin tapahtumiin
 • muut yrityksen uuden liiketoiminnan aloittamiseen liittyvät tarpeelliset toimenpiteet

Tukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman mukaisten kokeilutoimenpiteiden toteuttamiseen uudelle tai toimivalle yritykselle:

 • yrityksen toimintaedellytyksiä vahvistavien, liiketoimintasuunnitelmaan perustuvien uusien tuotteiden ja palveluiden sekä toimintamallien asiakas- ja markkinalähtöistä suunnittelua, testaamista ja kehittämistä rajatulla laajuudella, aikataululla ja kustannuksilla.

 

Yrityksen perustamistukea voidaan myöntää liiketoimintasuunnitelman perusteella:

 • max 35 000 euroa uuden yrityksen perustamiseen
 • max 35 000 euroa toimivan yrityksen uuteen liiketoimintaan Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 5 000 euroa.
 • max 10 000 euroa kokeiluun

Tukea ei kuitenkaan myönnetä, jos tuen määrä alittaisi 2 000 euroa.

 

Yritysryhmän kehittämistuki

Yritysryhmän kehittämistuella voidaan edistää mm: uusien tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, innovaatioiden ja tutkimustulosten kaupallistamista, yritysten verkostoitumista sekä yritysten liiketoiminnan kannalta olennaisen osaamisen lisäämistä.

Yritysryhmän kehittämishankkeessa on oltava mukana 2-9 yristystä ja tuen hakijan tulee joku kehittäjäorganisaatio.

Toteutettavissa kehittämistoimenpiteissä tulee aina olla yritysten välistä yhteistyötä,  yhteisiä kehittämistoimenpiteitä ja/tai yhdessä toteutettavaa kolutusta.  Näiden lisäksi yritysryhmän kehittämishankkeessa voi olla yrityskohtaisia toimenpiteitä ja valmennusta.

Tuen maksimitaso on 90%.